Alla företag och organisationer har regelbundna möten. Styrelser håller möten för att slå fast policys och riktlinjer, arbetsutskott håller möten för att fatta strategiska beslut och projektgrupper möts för att besluta om nästa steg i ett projekt.

Med andra ord så utgör mötet, med en relativt enkel och stabil struktur, merparten av den laterala samordningen i en organisation. Formella och informella möten utgör tillfällen för dialog och beslut, men riskerar också att ta allt för mycket tid och energi i anspråk.

Medarbetare och organisationer tillbringar stor del av sin arbetstid i möten. Undersökningar visar att möten i snitt upptar 30 procent av en organisations tid och resurser. Är du chef upptar det 50-80 procent av arbetstiden. Av dessa möten saknar 50 procent ett tydligt syfte och mål. Att ha möten utan syfte och mål är som att navigera utan karta; det är tidskrävande, svårt och ineffektivt

Ineffektiva möten kostar ett företag med 50 medarbetare cirka 4 miljoner kr och med 100 medarbetare blir kostnaden ca 9 miljoner kr. Vi vet också att många av Sveriges chefer saknar tid till eftertanke och reflektion i arbetet och en stor del saknar tid att tänka framåt och planera verksamheten.

Genom HelVis och DelVis får företag och organisationer en lösning på hur de väsentligt kan minska den kostnaden. Det ger utrymme och tid för att planera och tänka framåt.